Училищно настоятелство

"Колкото повече експериментът е по-далеч от теорията, толкова по-близо е до Нобеловата награда."

                                                                                                                                          Фредерик Жолио- Кюри

Училищното настоятелство към 23 СУ е създадено на 07.06.2000 година като организация за обществено полезна дейност. В него членуват родители на деца обучаващи се в 23 СУ, учители, служители и физически лица, които работят за реализиране на целите на Настоятелството.

Усилията на УН са насочени към подпомагане на материалното осигуряване на учебно-възпитателния процес в училището с цел да се поддържа благоприятна за развитието на децата материална и духовна среда, създаване на социална интеграция на учениците от т. нар. рискови групи.

УН набира средства за осигуряване на материалната база, за разкриване на нови форми на обучение, реализира според възможностите си ралични извънкласни дейности, търси сътрудничество с трети лица и организации за набиране на средства за нуждите на училището. 

Банкова сметка:

IBAN BG58UNCR96601033041100

BIC UNCRBGSF

при УниКредит Булбанк - клон Хемус на името на УН към 23 СУ "Фр.Ж.Кюри"

 УСТАВ НА УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ 23.СУ
 
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР И РЕГИСТЪР НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

ПОКАНА-разширено заседание на Съвета на настоятелите на Училищното настоятелство към 23.СУ „Фр.Ж.Кюри“

Разширено заседание на Съвета на настоятелите на Училищното настоятелство към 23.СУ „Фр.Ж.Кюри“ - разширено заседание на Съвета на настоятелите на Училищното настоятелство към 23.СУ „Фр.Ж.Кюри“
Още