Ръководство и администрация

 

Иванка Вълкова - Директор

Завършва Югозападния университет „Неофит Рилски“ – Благоевград през 1996 г. с придобити професионални квалификации техника и технологии и информационни технологии и информатика.

Има придобита IV ПКС от 2010 г.

От 2016 г. е назначена за ЗД по УД.

 

Красимира Йончева – заместник - директор по учебната дейност

Завършва Химическия факултет на Софийски университет през 1991 година с придобити равностойни професионални квалиификации- учител по химия, учител по физика.

Има придобита V ПКС от 1998 година.

От 1996 до 1999 е учител по химия в 23 СУ.

От 2001 година е назначена за ЗД по УД.

Преподава химия на италиански език на паралелките "Чуждоезиков" с италиански език.

Владее руски език и италиански език.

 

Елена Драганова - заместник - директор по учебната дейност

Завършва Факултета по математика и информатик на Софийски университет през 1992 година с придобита професионална квалификация- учител по математика и информатика.

От 1992 до 1993 работи в училище за глухи деца като учител по математика.

От 1995 до 2001 година е учител по математика, информатика, информационни технологии - базов учител на СУ по математика и ИТ.

От 2001 година е назначена за ЗД по УД.

  

Албена Тодоринова – заместник - директор административно- стопанска дейност

Завършва УНСС през 1995 година специалност "Икономика и организация на труда".

От 2013 година е назначена за ЗД АСД.