Събития

Новини

РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

Родителски срещи - Родителски срещи за класовете: І-VІІ клас/вкл. - 22.01.2019 г. / За VІІ клас срещата започва с обща част в киносалона VIII-ХІІ клас - 23.01.2019 г. / За ХІІ клас срещата започва с обща част в киносалона Начало - 18:00 часа
Още

Изпълнение на проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., Дейност 1

Изпълнение на проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., Дейност 1
Изпълнение на проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., Дейност 1
Още

Важно